Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Prodina B.V., Oosterwijzend 50, 1616 LD Hoogkarspel

Inschrijfnummer K.v.K.: 36036115

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop - al dan niet tot stand gekomen via de website www.prodina.nl - en iedere overeenkomst van opdracht tot het leveren van maatwerk producten van Prodina B.V., statutair gevestigd te Westwoud, gevestigd te Hoogkarspel, hierna te noemen “Prodina”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Prodina, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van Prodina.
 7. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door Prodina uit voorraad te leveren zaken als maatwerk zaken die zij in opdracht vervaardigt/laat vervaardigen voor de wederpartij.
 8. Onder “opdracht” wordt verstaan: een opdracht tot het vervaardigen van maatwerk zaken.
 9. Onder “documenten” wordt verstaan: door Prodina en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken tekeningen, ontwerpen, berekeningen e.d. al dan niet ten behoeve van te leveren maatwerk zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 10. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Prodina en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 11. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 12. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

 

Artikel 2: Aanbod, prijzen

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Prodina mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. De in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, kosten van voor transport/verzending aan te wenden verpakkingsmaterialen, administratiekosten, handelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders vermeld wordt of partijen anders overeenkomen. Per product wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.
 3. Een samengesteld aanbod verplicht Prodina niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Prodina de opgegeven prijzen en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 5. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 6. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden evenals afbeeldingen, opgaven van capaciteiten, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. Prodina mag een voor een opdracht overeengekomen vaste prijs verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Prodina en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd dat de zaken worden vervaardigd tegen de overeengekomen vergoeding.
 8. a.   Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Prodina (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, loonkosten en/of invoer- of uitvoerrechten, mag Prodina de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
  b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Prodina kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Prodina er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Prodina heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Prodina schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Prodina is pas gebonden aan:
  a. een bestelling of opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; 
  d. na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Prodina - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling, opdracht of afspraken is begonnen.
 3. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is Prodina pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk - al dan niet middels een automatisch bericht - aan de wederpartij heeft bevestigd.

 

Artikel 4: Koop op afstand - bedenktijd, ontbindingsrecht

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  a. de zaak heeft ontvangen;
  b. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
  c. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen;
  d. de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
 4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan Prodina al dan niet met gebruikmaking van een door Prodina ter beschikking gesteld modelformulier.
 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken.
 7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 5: Koop op afstand - retourzending, terugbetaling

 1. Tenzij Prodina de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan Prodina of een door Prodina gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt Prodina alle van de consument - in het kader van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. Prodina is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Prodina aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
 4. Tenzij Prodina de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Prodina de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. Prodina mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de - van de consument - ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. Prodina informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

 

Artikel 6: Inschakeling derden

Als Prodina dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Prodina gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is. De wederpartij vrijwaart Prodina voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 2. De wederpartij informeert Prodina in ieder geval of er al dan niet een patent rust/zal rusten op de door Prodina in zijn opdracht te vervaardigen maatwerk zaken.
 3. Prodina behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Prodina de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Prodina niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Prodina niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

 

Artikel 8: Levering, termijnen, uitvoering overeenkomst

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Prodina haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Indien de overeengekomen levering van zaken/de aanvang, voortgang of afronding van een opdracht wordt vertraagd doordat:
  a. Prodina niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  b. Prodina niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
  heeft Prodina op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 3. Prodina mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Prodina te bepalen wijze. Prodina is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Prodina voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Prodina de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de opdracht zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Prodina dan binnen een door Prodina gestelde redelijke termijn in staat de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af. Hetzelfde geldt indien partijen levering op afroep zijn overeengekomen en de wederpartij de zaken niet binnen 2 maanden na mededeling dat de zaken gereed zijn door de wederpartij zijn afgehaald.
 7. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Prodina mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Prodina en/of het recht van Prodina alsnog nakoming te vorderen niet aan. 
 8. Prodina wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij: 
  a. verstrekte documenten;
  b. gegeven aanwijzingen;
  c. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen, samples, monsters e.d.;
  voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Prodina en zij hiermee bekend is of kan zijn.
 9. Prodina wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 10. Prodina informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen en termijnen:
  a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de opdracht;
  b. indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Prodina eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Prodina in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 11. Meer- en minder werk moet schriftelijk tussen Prodina en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Prodina mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
 12. Indien partijen bij een te vervaardigen maatwerk zaken overeenkomen dat Prodina in dit kader te vervaardigen documenten of prototypen eerst in concept/ter beoordeling aan de wederpartij voorlegt, controleert de wederpartij deze documenten/prototypen zorgvuldig en maakt hij zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Prodina kenbaar. Indien nodig, past Prodina het concept/prototype aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. Prodina kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie van het document per pagina voor akkoord parafeert of ten aanzien van het definitieve prototype een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. Indien Prodina al goedgekeurde documenten/prototypen moet wijzigen/aanpassen, geldt dit als meerwerk en mag Prodina de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

 

Artikel 9: Klachten

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of overige non-conformiteiten op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Prodina. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Prodina. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering, m.u.v. geleverde slijtdelen. Ten aanzien van laatstgenoemde categorie zaken gelden de garanties zoals vermeld in artikel 10 lid 3.
 3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 6. De wederpartij stelt Prodina in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Prodina de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 7. Retourzending vindt plaats op een door Prodina te bepalen wijze en - indien aan de orde - in de originele verpakking of emballage.
 8. Geen klachten zijn mogelijk over:
  a. fouten in reeds goedgekeurde documenten en/of prototypen;
  b. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt op een zodanige wijze zijn dat de geuite klachten niet zijn te controleren en/of niet (meer) is vast te stellen waardoor de klachten zijn ontstaan.

 

Artikel 10: Garanties

 1. Prodina voert de overeengekomen leveringen en opdrachten naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Prodina staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij slijtdelen is de feitelijke levensduur van de zaak onder meer afhankelijk van de frequentie waarmee deze gebruikt worden en de eventuele bodemgesteldheid (zand- of kleigrond, aanwezigheid van stenen, stronken e.d.) bij slijtdelen die op/in de bodem gebruikt worden. Prodina kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot de feitelijke levensduur van dergelijke slijtdelen, maar enkel instaan voor de pasvorm van (al dan niet op maat gemaakte) slijtdelen en de gangbare kwaliteit van het materiaal.
 4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Prodina zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Prodina informeert de wederpartij hierover.
 5. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Prodina alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 8. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Prodina - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 9. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Prodina. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Prodina gegeven garanties, aanvaardt Prodina geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Prodina is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Prodina aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Prodina gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. Prodina is niet aansprakelijk voor schade in/aan een machine van de wederpartij en/of een machine van diens afnemer indien een door Prodina geleverde zaak die in/aan deze machine is gemonteerd stuk gaat, daarbij afbreekt/los raakt van de machine en - al dan niet doordat de zaak in de machine terechtkomt - schade veroorzaakt in/aan die machine.
 6. Indien Prodina bestelde/te vervaardigen zaken niet binnen de hiervoor overeengekomen termijn kan leveren, is Prodina niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die de wederpartij lijdt doordat hij op diens beurt hierdoor niet tijdig aan zijn afnemers kan leveren.
 7. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Prodina hiervoor aanspreken.
 8. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 9. Prodina is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
  a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Prodina verstrekte instructies, adviezen e.d.;
  b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  c. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Prodina verstrekte informatie;
  d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Prodina adviseerde en/of gebruikelijk is;
  f. of doordat de wederpartij of derden namens hem (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde heeft/hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van of overleg met Prodina.
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Prodina voor eventuele aanspraken van derden.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Prodina of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Prodina de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 12: Betaling

 1. Prodina mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Prodina een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Prodina bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. Prodina geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
  f. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Prodina de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 9. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Prodina de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Prodina eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 10. Ontvangen betalingen brengt Prodina eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 11. De wederpartij mag de vorderingen van Prodina niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Prodina heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 12. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Prodina totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 4. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 5. De wederpartij informeert Prodina direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 6. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Prodina.
 7. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Prodina op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 8. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Prodina een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Prodina en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Prodina op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

 

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Prodina mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15: Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of Prodina, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Prodina wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Prodina, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Prodina: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Prodina of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van cybercriminelen waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Prodina tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 16: Annulering, opschorting

 1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Prodina van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Prodina en afhankelijk van de al verrichte leveringen/werkzaamheden ten behoeve van een opdracht bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 3. De wederpartij vrijwaart Prodina voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. Prodina mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 5. Bij opschorting van de levering(en) op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen en werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Prodina deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
 6. Kosten die voor Prodina voortvloeien uit het hervatten van de levering(en), zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Prodina de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Prodina, maar Prodina behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van Prodina, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Prodina.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Prodina er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 7 november 2016

Download hier de algemene voorwaarden in pdf-formaat

Klik hier voor het ontbindingsformulier voor consumenten

We gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën om uw browse-ervaring en de functionaliteit van onze website te verbeteren. Privacybeleid .